Delta Zeta Airband 2017

Morgan Torchia, Sam Anthony, Malyk Johnson, Avin Patel, and Brandon Aleman